Fumetto "Asbestos Story" - Testi: Carlo Albonico, Disegni: Pierluigi Sangalli, 2010

fumetto amianto: asbestos story

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva